Garantia d'entorn segur

La Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya garanteix un entorn segur mitjançant un certificat de servidor Verisign.

Aquest és un certificat digital de dispositiu que serveix per identificar i garantir una comunicació segura amb la seu electrònica d'un ens, entenent seu electrònica en els termes que descriu l'article 10 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Aquest certificat pot utilitzar-se per a la connexió segura de la ciutadania a pàgines web oficials, l'autenticació d'un lloc web, l'allotjament de registres electrònics, la consulta i autorització de registres de representació, etc.

Aquest certificat de Seu segueix l'Standard Extended Validation SSL Certificate, fet que garanteix el màxim nivell de seguretat en les transaccions que es realitzin en el lloc web que en faci ús.

Identificació de la Seu electrònica

La Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'identifica mitjançant un sistema de signatura electrònica basada en un certificat digital de segell electrònic de nivell mitjà (CDA-1 SENM) emès peL Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i que identifica el domini de la seu. En aquest certificat es pot comprovar el període de validesa durant el qual el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya dóna garanties de la titularitat del certificat a nom de la Generalitat de Catalunya i les dades de l'emissor.

L'idCAT Mòbil: un sistema d’identificació més fàcil per a la tramitació electrònica

Per utilitzar els serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya, també es pot utilitzar l’idCAT Mòbil, un servei d’identificació proporcionat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que es basa en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil. Per poder fer-ne ús no es necessita instal·lar cap programari ni en el navegador ni en el mòbil. Només és necessari el registre previ de les dades de contacte en el fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El registre de les dades de contacte es pot fer de dues maneres:

 • Per internet
 • Presencialment

L'alta telemàtica, que pot demanar qualsevol ciutadà més gran de 16 anys, s’ha de sol·licitar a través del web.

El registre presencial es pot fer a les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, les oficines de gestió empresarial i les entitats de registre idCAT.

Un cop el sistema en valida les dades, ja pot emprar l’idCAT Mòbil per tramitar des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil. Amb aquest sistema pot accedir a La meva carpeta, on pot controlar els tràmits i gestions que té amb l’Administració, o presentar una sol·licitud d’accés a la informació pública. Properament, s'hi aniran afegint altres tràmits en línia.

Identificació i autenticació de la ciutadania i les empreses: certificats digitals admesos

La Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya admet els certificats digitals emesos per totes aquelles entitats de certificació classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar la ciutadania i les empreses davant de les administracions públiques catalanes.

El certificat digital és, doncs, un mitjà d'identificació que determina tant la identitat de la persona usuària com el seu tipus d'acreditació. El tipus de perfil d'acreditació determina el grau de representació de la persona que s'identifica i actua envers tercers i/o ella mateixa. Aquesta darrera informació serà determinada per les dades que incorpora el certificat digital que faci servir la ciutadania.

A continuació es mostra la relació de certificats admesos per tipus de persona.

Persones físiques: La persona identificada actua a títol personal.

Tipus de certificat Entitat emissora
IdCat Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
eDNI Direcció General de Policia
Certificat d'identitat de persona física Ceres – Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
Certificat de ciutadà Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana
Certificat de ciutadà Izenpe
Certificat de pertinença a entitat Camerfima
Certificat de representant Camerfima
Certificat corporatiu de persona física Firma Professional
Certificat corporatiu de col·legiat Firma Professional
Certificat corporatiu de representant legal Firma Professional
Classe 2 de persona física Associació Nacional de Fabricants - Autoritat de Certificació
Certificat reconegut de col·legiat Autoritat de Certificació de l'Advocacia
Certificat notarial personal Agència Notarial de Certificació
Certificació notarial corporatiu de corporacions de dret públic Agència Notarial de Certificació
Certificat per a empleats de notaries i col·legis notarials Agència Notarial de Certificació
Certificat notarial corporatiu de representació Agència Notarial de Certificació
Certificat reconegut corporatiu de col·legiat AC Organització Medica Col·legial d'Espanya
Certificat reconegut de col·legiat HealthSign

Persones físiques adscrites a un col·lectiu professional: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom propi, si escau.

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat corporatiu de col·legiat Firma Professional
Certificat reconegut de col·legiat Autoritat de Certificació de l'Advocacia
Certificat per a empleats de notaries i col·legis notarials Agència Notarial de Certificació
Certificat reconegut corporatiu de col·legiat AC Organització Medica Col·legial d'Espanya
Certificat reconegut de col·legiat HealthSign

Persones físiques vinculades a una organització sense capacitat de representació: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom propi, si escau, però no pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat de pertinença a entitat Camerfima
Certificat corporatiu de persona física Firma Professional
Certificació notarial corporatiu de corporacions de dret públic Agència Notarial de Certificació

Persones físiques vinculades a una organització amb capacitat de representació: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i pot actuar en nom del col·lectiu/empresa.

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat de representant Camerfima
Certificat corporatiu de representant legal Firma Professional
Certificat notarial corporatiu de representació Agència Notarial de Certificació

Persones jurídiques: La persona identificada pertany a un col·lectiu professional i/o empresarial i s'identifica com el propi col·lectiu o empresa.

Tipus de certificat Entitat emissora
Certificat de persona jurídica en l'ámbit tributari Ceres - Fábrica Nacional de Moneda i Timbre
Certificat de persona jurídica Camerfima
Certificat corporatiu de persona jurídica Firma Professional
Classe 2 de persona jurídica Associació Nacional de Fabricants - Autoritat de Certificació
Certificat corporatiu reconegut de persona jurídica Autoritat de Certificació de l'Advocacia

Obtenció dels certificats

Per obtenir un certificat digital des esmentats anteriorment cal seguir el procediment que s'informa a l'espai web de l'entitat certificadora que emet el certificat que es vol obtenir.
Generalment, els certificats emesos per entitats certificadores públiques són gratuïts i els emesos per entitats certificadores privades tenen un cost econòmic.

Entitat Emissora de Certificat Adreça web
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya
http://www.aoc.cat
Direcció General de Policia
http://www.dnielectronico.es/
Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
http://www.cert.fnmt.es/
Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana
http://www.accv.es/va/
Izenpe
http://www.izenpe.com/s15-12000/es/
Camerfirma
http://www.camerfirma.com/camerfirmaPublic/index.html
Firma Professional
http://www.firmaprofesional.com/
Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación
https://www.anf.es/
Autoridad de Certificación de la Abogacía
http://www.acabogacia.org/acabogacia/home.do
Agencia Notarial de Certificación
http://www.ancert.com/
AC Organización Médica Colegial de España
http://www.cgcom.org/
HealthSign
http://www.healthsign.org/

Identificació i autenticació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Per a les tramitacions electròniques que requereixin la identificació o autenticació per mitjans electrònics, en el cas que les persones interessades (físiques o ens sense personalitat jurídica) no disposin del certificat digital necessari per a la realització d’aquests tràmits es poden adreçar a les oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

El personal d’aquests oficines està habilitat i pot realitzar vàlidament la identificació i autenticació de les persones interessades i, posteriorment, realitzar els tràmits electrònics en el seu nom, tal i com estableixen la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i el Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica.

Prèviament a la realització del tràmit és necessari el consentiment exprés de la persona, en nom de la qual es fa el tràmit, mitjançant la signatura d’un document d’autorització ja que d’aquest fet ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.

Les oficines que presten aquest servei són:

 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Barcelona
  C/ Sant Honorat, 1-3
  08002 Barcelona (Barcelonès).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de la Cerdanya
  Pl. del Rec, 5
  17520 Puigcerdà (Cerdanya).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona
  Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Santa Caterina)
  17002 Girona (Gironès).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Lleida
  C/Lluís Companys, 1
  25003 Lleida (Segrià).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Tarragona
  C/Sant Francesc, 3
  43003 Tarragona (Tarragonès).
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Terres de l’Ebre
  C/Jaume I, 2-4
  43870 Amposta (Montsià).

Validació de certificats

Es poden validar els certificats admesos a la Seu a l'adreça següent: