La comunicació entre la ciutadania i aquesta Seu es produeix en condicions totalment segures i fiables. Amb aquesta finalitat, entre altres accions, s'utilitza un protocol segur de comunicacions (https) amb el qual s'assoleixen connexions més segures a la xarxa.

La Seu electrònica, per a la signatura dels documents que genera, s'identifica mitjançant un certificat digital de segell electrònic de nivell mitjà emès pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

En aquesta Seu, només serà necessari aportar dades personals, i se sol·licitaran només les estrictament imprescindibles, en el cas de realitzar algun tràmit que requereixi d'informació d'aquestes característiques. En qualsevol cas, el tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d'aquest web està subjecte a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
No. Les Seus electròniques estan regulades per Llei, per la qual cosa se'ls exigeixen determinats requisits i responsabilitats que no s'exigeixen per a les oficines virtuals.
La data de presentació del document tindrà la mateixa validesa legal. Però en cas que es tracti d'un tràmit que disposa de formulari específic de tramitació, es recomana fer ús d'aquest procediment per tal de garantir la correcta tramitació.
El reconeixement del dret de la ciutadania a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques implica que aquestes, a més de facilitar la tramitació presencial d'expedients, han de garantir igualment la seva tramitació electrònica. Aquesta es realitza mitjançant l'ús de les noves tecnologies, principalment a través d'Internet, i té com principals avantatges el fet d'agilitar el procés burocràtic propi de qualsevol tramitació i el de permetre a la ciutadania realitzar els tràmits durant les 24 hores del dia i sense necessitat de desplaçar-se físicament a les dependències administratives.
Aneu a la secció Tràmits electrònics i cerqueu el vostre tràmit. Un cop allà seguiu les instruccions que se us indicaran per tal de procedir correctament.

Per poder iniciar certs tràmits en aquesta Seu heu de disposar d'un mecanisme d’identificació vàlid. Si disposeu de certificat digital podeu consultar la seva compatibilitat a l'apartat Certificats i signatures electròniques.
Podeu consultar l'estat dels tràmits que heu iniciat en aquesta Seu accedint a la Meva carpeta, un espai de consulta individual en què estan totalment garantides la confidencialitat i la seguretat de les vostres dades de caràcter personal.

Per consultar l'estat d'un tràmit iniciat en una oficina de manera presencial, caldrà que us adreceu a aquesta oficina o truqueu al 012.
Un certificat electrònic serveix per identificar una persona física o jurídica i signar documents per a poder realitzar processos de signatura i/o xifratge. Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs al certificat.

L'ús de certificat electrònic és recomanable en aquesta Seu, ja que permet firmar electrònicament la informació que s'envia, assegurant així la seva integritat i procedència.
Un cop l'Autoritat de Certificació escaient hagi emès un certificat i l'heu descarregat, haureu d'instal·lar-lo al navegador del vostre ordinador. Un cop importat el certificat al vostre navegador, consulteu a Internet els requisits tècnics dels navegadors per a la seva correcta configuració. En el cas que el certificat digital sigui de targeta, no és necessari instal·lar-lo al navegador. Se'n farà ús inserint la targeta al lector de targetes.
L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha firmat convenis amb diverses entitats emissores de certificats. Consulteu la secció de la Seu Certificats i signatures electròniques.
Revocar un certificat és anul·lar la seva validesa abans de la data de caducitat que consta en el mateix. La revocació pot ser sol·licitada per la persona usuària en qualsevol moment, i en especial, quan la persona titular cregui que la seguretat de la seva clau privada hagi pogut ser compromesa.
Per a l'obtenció de notificacions oficials de les administracions públiques catalanes per mitjans electrònics amb totes les garanties i obligacions legals.
En cas que hagueu autoritzat que se us notifiqui electrònicament i el vostre tràmit tingui habilitada aquesta opció, rebreu un correu electrònic amb un enllaç per accedir a la vostra notificació. Per poder obrir l'esmentada notificació us farà falta el certificat digital o podeu utilitzar la petició de clau de pas (contrasenya) d'un sol ús.
El formulari de sol·licitud pdf amb els documents adjunts, en el format que el tràmit accepti, no pot superar una grandària màxima total de 5Mb.

Si el tràmit permet adjuntar documentació posteriorment a la presentació de la sol·licitud, es podrà fer des de consulta del detall de la sol·licitud enviada, accedint per número de cas i identificador de la persona que sol·licita o presenta, o accedint a la meva carpeta (la de Tràmits gencat o la del Canal Empresa) amb certificat digital. Cada document a adjuntar podrà ser en qualsevol dels formats que el propi requeriment accepti i amb un màxim de 10Mb per document (que s'enviaran individualment).
El nombre de fitxers que es poden adjuntar anirà en funció del tràmit.
S'ha de disposar de la versió 9.1 de l'Adobe Acrobat Reader o superior.
Un formulari quedarà validat si totes les dades obligatòries han estat correctament emplenades i els documents obligatoris annexats. Per validar-lo, cal prémer el botó "validar" ubicat al final. Si la validació mostra errors, cal esmenar-los i tornar a prémer el botó fins que la validació sigui correcta.

Si el formulari requereix signatura electrònica, aquesta es demana un cop s'ha validat correctament el formulari.

Per poder enviar un formulari cal que aquest es trobi validat (i signat, si escau) correctament.
Caldrà revisar que no hi hagi cap camp d'obligatori emplenament pendent d'omplir; en aquest cas s'indicarà en vermell el camp a complimentar. També caldrà que comproveu la instal·lació del vostre certificat si és que heu signat un.
En principi caldrà esperar a què el sistema intenti processar la petició. Al final del procés, si hi ha un problema se us avisarà de l'error.
En cas que s'hagi premut Envia dins d'Enviar a tramitar i sense rebre resposta, tanqueu el navegador.

Si no esteu segurs d'haver completat del tot la sol·licitud, podeu accedir a La meva carpeta amb un certificat digital. En cas de no tenir certificat, podeu trucar al 012 per a saber si disposa d'una tramitació iniciada. El 012 us facilitarà el número de cas per fer el seguiment del tràmit.

Per a més informació sobre la Seu aneu a la bústia de contacte.