És un espai electrònic de relació amb l'Administració de la Generalitat, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica. I així, també, se n'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

L'adreça electrònica de referència de la Seu electrònica és https://seu.gencat.cat

Mitjançant la Seu electrònica s'accedeix a la informació dels serveis i tràmits de l'Administració de la Generalitat, s'hi poden realitzar consultes sobre l'estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits, presentar documents en el Registre general electrònic, accedir a la Bústia de contacte de la Generalitat per presentar consultes queixes o suggeriments així com també consultar les publicacions d'actes administratius i altres informacions d'interès públic en el Tauler electrònic.

La Seu electrònica corporativa és única per a tots els òrgans de l'Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms administratius i entitats autònomes que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer, entitats públiques vinculades o dependents i ens en què la Generalitat participa, directament o indirectament, en el 100% del seu capital o fons patrimonial.

La Seu electrònica disposa, com a instruments de suport, del Tauler electrònic i el Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat.

El Tauler electrònic és el mitjà electrònic de publicació de la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per l'Administració de la Generalitat i la resta d'ens previstos. Cada procediment ha d'assenyalar el caràcter substitutori o complementari de la publicació al Tauler electrònic en relació amb els taulers d'anuncis presencials i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de garantir la igualtat en l'accés als serveis electrònics de les administracions públiques.

El Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya es crea per a la recepció i registre de les sol·licituds, escrits i comunicacions que s'hi presentin per via telemàtica.

Titularitat

La titularitat de la Seu electrònica és de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació de la Seu electrònica comprèn l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes autònoms i entitats públiques vinculades o dependents i els ens en què la Generalitat participa, directament o indirectament, en el 100% del seu capital o fons patrimonial. Així mateix, la Seu electrònica fa extensiu el seu àmbit d'aplicació a d'altres ens en què la Generalitat té una participació directa o indirecta, inferior al 100% del seu capital o fons patrimonial, a les concessionàries de serveis públics i a les institucions estatutàries, amb les quals es formalitzi un acord o conveni i a la ciutadania, empreses i entitats quan es relacionin amb ella.

Responsabilitats

L'òrgan responsable de la gestió, manteniment i supervisió dels continguts comuns de la Seu electrònica és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.

Normativa

Normativa catalana:

Normativa estatal:

Convenis per a l'oficialitat del registre de documents:

Drets i obligacions de la ciutadania quan es relaciona amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjans electrònics

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Article 6.Drets dels ciutadans
  1. Es reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets que preveu l'article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com per obtenir informacions, realitzar consultes i al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius.
  2. A més, els ciutadans, en relació amb la utilització dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa, i en els termes que preveu aquesta Llei, tenen els drets següents:
    1. A escollir, entre els que en cada moment estiguin disponibles, el canal a través del qual es volen relacionar per mitjans electrònics amb les administracions públiques.
    2. A no aportar les dades i documents que estiguin en poder de les administracions públiques, les quals han d'utilitzar mitjans electrònics per obtenir la informació esmentada sempre que, en el cas de dades de caràcter personal, tinguin el consentiment dels interessats en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, o una norma amb rang de Llei ho determini, llevat que hi hagi restriccions d'acord amb la normativa aplicable a les dades i documents recollits. El consentiment es pot emetre i acceptar per mitjans electrònics.
    3. A la igualtat en l'accés electrònic als serveis de les administracions públiques.
    4. A conèixer per mitjans electrònics l'estat de tramitació dels procediments en què estiguin interessats, excepte en els casos en què la normativa aplicable estableixi restriccions a l'accés a la informació sobre aquells.
    5. A obtenir còpies electròniques dels documents electrònics que formin part de procediments en què tinguin la condició d'interessat.
    6. A la conservació en format electrònic per les administracions públiques dels documents electrònics que formin part d'un expedient.
    7. A obtenir els mitjans d'identificació electrònica necessaris. Les persones físiques poden utilitzar en tot cas els sistemes de signatura electrònica del document nacional d'identitat per a qualsevol tràmit electrònic amb qualsevol Administració pública.
    8. A la utilització d'altres sistemes de signatura electrònica admesos en l'àmbit de les administracions públiques.
    9. A la garantia de la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de les administracions públiques.
    10. A la qualitat dels serveis públics prestats per mitjans electrònics.
    11. A elegir les aplicacions o sistemes per relacionar-se amb les administracions públiques sempre que utilitzin estàndards oberts o, si s'escau, aquells altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.
  3. En particular, en els procediments relatius a l'establiment d'activitats de serveis, els ciutadans tenen dret a obtenir la informació següent a través de mitjans electrònics:
    1. Els procediments i tràmits necessaris per accedir a les activitats de servei i per al seu exercici.
    2. Les dades de les autoritats competents en les matèries relacionades amb les activitats de serveis, així com de les associacions i organitzacions professionals que hi estan relacionades.
    3. Els mitjans i les condicions d'accés als registres i bases de dades públiques relatives a prestadors d'activitats de serveis i les vies de recurs en cas de litigi entre qualssevol autoritats competents, prestadors i destinataris.

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Disposició addicional quarta

Informació sobre el grau de compliment dels drets i les obligacions

Les entitats del sector públic, amb l'objectiu de donar la màxima transparència i seguretat jurídica possible al procés de desplegament de l'ús dels mitjans electrònics a Catalunya, han d'informar en llur seu electrònica dels drets i les obligacions que estableixen aquesta llei i la Llei de l'Estat 11/2007. Així mateix, les entitats del sector públic han d'informar sobre la previsió per a fer efectius els drets i les obligacions esmentats en el marc de llurs serveis i prestacions.

Informació relacionada